Reglement

Reglement Sassemkwizzt

1. Algemeen

1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.sassemkwizzt.nl bedoeld.
1.2 De organisatie van Sassemkwizzt t is in handen van de Stichting Sassemkwizzt.
1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams

2.1 Deelname aan Sassemkwizzt kan uitsluitend met teams van minimaal 10 personen.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4 De teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar.
2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in de gemeente Sassenheim en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Sassemkwizzt deel te nemen.
2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen naar het mailadres info@Sassemkwizzt.nl en het inschrijfgeld (zijnde 50 euro) tijdig te voldoen.
3.2 Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. Er is plaats voor 100 teams.
3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.4 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank betaald worden.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor Sassemkwizzt zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan twee exemplaren op de quizavond (25 september 2020, oorspronkelijk 20 maart 2020). Er kunnen geen extra exemplaren van het vragenboek besteld worden.
4.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizdag van Sassemkwizzt vast.
4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboek in een nog nader te bepalen locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.

Aanwezig in het Rijnlands Lyceum in Sassenheim om 18.45 uur, uitreiken quizboek 19.00 exact, inleveren tussen 23.00 uur en 23.30 uur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren.

4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.5 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Sassenheim staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboeken zal er tussen de deelnemende teams geen samenwerking plaatsvinden.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van Sassemkwizzt deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de finaleavond (zie 5.5) op de website worden gepubliceerd. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 Jaarlijks bepaalt de organisatie de prijzen.

Voor 2020 gelden de volgende prijzen;

1e prijs € 500,-
2e prijs € 250,-
3e prijs € 150,-

5.5 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van Sassemkwizzt, welke op vrijdag 9 oktober 2020 (oorspronkelijk 17 april 2020) gehouden zal worden.
5.6 Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de categorie ‘sponsorvragen’ en ook niet bij de geheime opdracht.

6. Tenslotte

6.1 Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Sassemkwizztt. Deelnemen aan Sassemkwizzt is dus geheel op eigen risico.
6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.