Reglement

1. Algemeen

1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.sassemkwizzt.nl bedoeld. 1.2 De organisatie van Sassemkwizzt t is in handen van de Stichting Sassemkwizzt. 1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams

2.1 Deelname aan Sassemkwizzt kan uitsluitend met teams van minimaal 10 personen.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4 De teamcaptain van het team is minimaal 18 jaar ten tijden van de Kwizz.
2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.6 De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in Sassenheim en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan Sassemkwizzt deel te nemen.
2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen naar het mailadres info@sassemkwizzt.nl en het inschrijfgeld (zoals vermeld op de website) tijdig te voldoen.
3.2 Indien er door de organisatie op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van het gestelde maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. 3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.4 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank betaald worden.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor SassemKwizzt zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één fysiek exemplaren op de Kwizzavond. Daarnaast is een digitaal exemplaar te downloaden via de de website.
4.2 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de Kwizzavond van SassemKwizzt vast.
4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de Kwizzavond tijdig haar vragenboek bij het Partycentre de Tol, aan de Hoofdstraat 147 te Sassenheim ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.

Aanwezig bij de Tol tussen 18.30 en 19.00 uur, uitreiken Kwizzboek 19.00 exact Inleveren bij de Tol tussen 23.00 uur en uiterlijk 23.30 uur.

Voor de inlevertijd hanteren wij de tijd die teletekst aangeeft.

4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.5 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de algemene vragen en vragen over Sassenheim, staan er ook doe-vragen tussen. Tevens zijn er opdrachten waarvoor men het dorp in moet. Ook zal één deelnemer van elk team aan de geheime opdracht meedoen. 4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.7 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboeken zal er tussen de deelnemende teams geen samenwerking plaatsvinden.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de Kwizzdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van SassemKwizzt deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de Kwizzuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de Kwizzuitslag opgenomen.
5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen zo spoedig mogelijk na de finaleavond (zie 5.5) op de website worden gepubliceerd. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 Jaarlijks bepaalt de organisatie de prijzen. De prijzen staan benoemd op de website, en zullen uitgereikt worden aan 1e, 2e en 3e plaats en aanvullend aan een goed doel.
Voor Editie 6 (2024) gelden de volgende prijzen;

1e prijs € 500,-
2e prijs € 250,-
3e prijs € 150,-

5.5 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van SassemKwizzt, welke op vrijdag 12 april 2024 gehouden zal worden, bij Partycentre de Tol.
5.6 Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de categorie ‘sponsorvragen’, ‘Op Pad’ en ook niet bij de geheime opdracht.

6. Privacy

6.1 Voor onze privacy policy verwijzen wij je naar onze
website: www.sassemkwizzt.nl/informatie/privacy-protocol/
6.2 Door deelname aan Sassemkwizzt en het inleveren van de doe-opdrachten via onze Google Drive, geeft ieder team Sassemkwizzt toestemming om de inzendingen te gebruiken tijdens de presentatie van de slotavond, dit geldt voor alle teamleden, ook indien deze nog geen 18 jaar zijn. Indien een team foto’s plaatst op social media met de vermelding SassemKwizzt, is de organisatie eveneens gerechtigd deze foto’s te gebruiken. Tevens kunnen de foto’s die gemaakt worden op de feestavond van de betreffende editie getoond worden voor de website en social media. Elk team geeft hiervoor door deelname toestemming.

7. Tenslotte

7.1 Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan SassemKwizzt. Deelnemen aan SassemKwizzt is dus geheel op eigen risico.
7.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie/bestuur gerechtigd een bindende beslissing te nemen.