Privacy Protocol

Stichting Sassemkwizzt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting SassemKwizzt
https://sassemkwizzt.nl

Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sassemkwizzt, zij is te bereiken via info@sassemkwizzt.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sassemkwizzt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van aanmeldingen
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze kwizz
 • Beeldmateriaal te gebruiken voor o.a. marketingactiviteiten en presentatie prijsuitreiking

Stichting Sassemkwizzt verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door deelname aan de kwizz.

De persoonsgegevens die wij van iedere deelnemer kunnen vragen zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Ingezonden beeldmaterialen

Minderjarigen

Stichting Sassemkwizzt verwerkt alleen beeldmaterialen die gedurende de kwizz-avond ingezonden worden. Daarbij heeft Stichting Sassemkwizzt niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige deelnemers aan de Kwizz (jonger dan 16 jaar). We kunnen echter niet controleren of een deelnemer ouder dan 16 is. Wij raden ouders en/of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de inzendingen van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er op latere momenten beeldmaterialen over kinderen gedeeld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Bewaartermijn

Stichting Sassemkwizzt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist is. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor beeldmaterialen.

Beveiliging

Stichting Sassemkwizzt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sassemkwizzt.nl

Stichting Sassemkwizzt heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Alle personen die namens Stichting Sassemkwizzt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Er wordt gebruikt met een gebruikersnaam en wachtwoord door iedereen die binnen de stichting met jouw gegevens werkt
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SassemKwizzt. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij van jou over beschikken naar jou te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sassemkwizzt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Sassemkwizzt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sassemkwizzt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Sassemkwizzt gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming

Klachten

Stichting Sassemkwizzt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons